Regulamin konkursu „Konkurs Dzień Kobiet”

 


§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Konkurs Dzień Kobiet” zwanego dalej "konkursem" i fundatorem nagrody jest właściciel marki Laoni.pl, Just Crystal Justyna Domino z siedzibą w Jeleniej Górze (58-560), przy ul. Malinnik 2a/36, NIP: 6112519905, REGON 021437203, zwany dalej "organizatorem".
2. Konkurs jest organizowany od 06.03.2024r. do 08.03.2024r. do godz. 16.00. Wyniki zostaną ogłoszone 08.03.2024r. o godz. 18.00. Informacja o konkursie, zasadach uczestnictwa, nagrodach i wynikach konkursu zostanie opublikowana na Instagramie marki Laoni @bizuterialaoni.
3. Zasadą konkursu jest prawidłowe zrealizowanie zadania konkursowego przez uczestnika. Regulamin stanowi podstawę konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani bezpośrednio związany z serwisami społecznościowymi Facebook, Instagram ani jego właścicielami czy administratorami. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właścicieli czy administratorów serwisów społecznościowych Facebook, Instagram. Uczestnik zwalnia Facebook, Instagram z odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione w związku z Konkursem.

§ 2. Uczestnictwo w konkursie

1. Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne.
2. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które spełnią warunki określone w regulaminie.
3. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych. W przypadku, gdy zwycięzcą konkursu jest osoba niepełnoletnia, zwycięzca zobowiązany jest w ciągu 7 dni od publikacji wyników konkursu przesłać na adres: kontakt@laoni.pl skan oświadczenia z pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego zwycięzcy konkursu na udział w konkursie.
4. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu w całości.
5. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie.
6. Uczestnictwa w konkursie oraz praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
7. Uczestnikami w konkursie nie mogą być pracownicy firmy Just Crystal Justyna Domino.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w konkursie

1. Aby wziąć udział w konkursie, uczestnik musi wykonać zadanie konkursowe - umieścić komentarz pod postem konkursowym z dnia 06.03.2024 na profilu @bizuterialaoni na portalu Instagram. Zadanie konkursowe: Opisz w komentarzu za pomocą emoji jaką kobietą jesteś.
2. Warunkiem zakwalifikowania komentarza do konkursu jest:
a. publikacja komentarza z autentycznego konta,
b. publikacja komentarza w czasie trwania konkursu.
3. Uczestnik zgłaszający się do konkursu jednoznacznie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora dla celów przeprowadzenia konkursu.
4. Uczestnik zgłaszający swój udział w konkursie udziela organizatorowi bezterminowej i nieodpłatnej zgody na wykorzystanie komentarzy konkursowych w celach marketingowych. Uczestnik wyraża zgodę na publikacje jego prac na stronie www.Laoni.pl, w serwisach społecznościowych Facebook, Instagram i w innych mediach, które opublikują informację o konkursie.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z konkursu uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub z regulaminem konkursu.
6. Dodane treści będące elementem zgłoszenia do konkursu nie mogą naruszać praw osób trzecich, w tym majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich oraz dóbr osobistych tych osób.
7. Komentarz konkursowy nie może zawierać treści reklamowych jakichkolwiek podmiotów, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących produktów dostępnych w sklepie Laoni.pl. Treść komentarza nie może zawierać logotypów, nazw marek, produktów marek konkurencyjnych lub niedystrybuowanych przez Laoni.pl.
8. Zgłoszenia niezgodne z regulaminem, naruszające dobre obyczaje, namawiające do przemocy lub promujące sprzeczne z marką wartości będą usuwane.


§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców

1. Spośród zgłoszeń zgodnych z regulaminem organizator konkursu wyłoni 1 zwycięzcę, kierując się poprawnością odpowiedzi i atrakcyjnością zgłoszeń.
2. Komentarze konkursowe należy nadsyłać od 06.03.2024 do 08.03.2024. Wyniki konkursu zostaną podane w treści posta konkursowego w dniu 08.03.2024.
3. Organizator poinformuje zwycięzcę o wygranej w poście konkursowym na portalu Instagram

§ 5. Nagrody

1. Zwycięzcy otrzymają nagrodę, bon elektroniczny o wartości 150zł na zakupy w sklepie internetowym laoni.pl.
2. Uczestnik nie może żądać wymiany wygranej nagrody na inną nagrodę lub ekwiwalent pieniężny.
3. Wysyłka nagrody jest możliwa wyłącznie na terenie Polski.
5. Laureaci nie nabywają prawa do nagrody, jeżeli nie spełnili któregokolwiek z warunków określonych w regulaminie, w tym nie wskazali danych, umożliwiających realizację wysyłki nagrody. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji organizatora.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika konkursu danych kontaktowych, adresu zamieszkania oraz innych danych służących do identyfikacji oraz za wszelkie niezgłoszone organizatorowi zmiany tych danych.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do organizatora na adres: Just Crystal Justyna Domino, ul. Malinnik 2a/36, 58-560 Jelenia Góra lub na adres e-mail: kontakt@laoni.pl.
2. Reklamacje dotyczące przebiegu należy składać od dnia ogłoszenia o konkursie do 14. dnia od daty zamknięcia konkursu.
3. Reklamacje rozpatrywać będzie organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację lub na adres e-mail, z którego nadesłano reklamację.

§ 7. Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania i odbioru nagrody.
2. Dane osobowe uczestników konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: DzU z 2002 r., nr 101 poz. 926).
3. Administratorem danych osobowych jest organizator konkursu.
4. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1. niniejszego paragrafu, obejmuje także publikację nazwy profilu wycięzcy konkursu na portalu Instagram.
5. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w konkursie.

§ 8. Postanowienia końcowe

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieprawidłowe działania infrastruktury informatycznej i technicznej Facebooka, nieprawidłowo działające lub niedziałające łącza internetowe, niesprawny sprzęt techniczny Uczestników Konkursu, który może wpłynąć na spełnienie warunków Konkursu jak również ewentualne wynikające z tego problemy techniczne.
2. Organizator nie odpowiada przed osobami trzecimi za treści i dane zgłaszane przez Uczestników.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do nagłego odwołania/zamknięcia Konkursu.
5. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl